Louiselieffering is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Louiselieffering ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit privacy statement zal worden aangegeven welke gegevens worden verzamelt als u de website gebruikt, waarom deze gegevens worden verzamelen en welke rechten u als betrokkene hebt. Door gebruik te maken van de website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

 

 1. Over Louise’s privacy beleid.

Louiselieffering is een eenmanszaak die persoonsgegevens verwerkt. Zij vindt het zeer belangrijk dat deze verwerking op een rechtmatige, behoorlijke, veilige en transparante wijze plaatsvindt. Persoonsgegevens worden door louiselieffering verwerkt in overeenstemming met de Verordening 2017/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming / AVG (hierna: “de AVG”).

 1. Gegevensverwerking.

Als u zich via de website voor een telefonisch kennismakingsgesprek aanmeldt, heeft louiselieffering uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om een afspraak in te kunnen plannen en/of te kunnen wijzigen. Als u via het contactformulier een bericht stuurt en/of u ergens voor aanmeldt, heeft louiselieffering uw naam, e-mailadres en telefoonnummer nodig om een reactie te kunnen sturen en/of afspraak in te plannen en/of te wijzigen. Enkel wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven, worden uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de aanmelding opgeslagen.

Webhosting.

Betalingen.

In het kader van het uitvoeren van betalingen heeft louiselieffering van u de persoonsgegevens nodig die in dat kader relevant zijn. Deze persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

 1. Doelen van de gegevensverwerking

Louiselieffering gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Persoonlijke benadering in verband met de gewenste dienstverlening.
 • Verzenden van de nieuwsbrief.
 • Afhandelen van uw betaling.
 • Informeren over de eventuele wijzigingen van de diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Vanwege de wettelijke verplichting, zoals gegevens die louiselieffering nodig heeft voor de belastingaangifte.

Automatisch verzamelde informatie wordt opgeslagen ter verbetering van de dienstverlening. Het gaat hier om verwerking van computerprogramma’s en/of systemen, wat geen persoonsgegevens inhoudt (IP-adres, webbrowser etc.)

 1. Derden.

Louiselieffering verspreidt geen persoonlijke gegevens van u, maar zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit nodig is voor de uitvoering van de dienst of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Dit zijn door louiselieffering ingeschakelde derden die verplicht zijn om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en zorg te dragen voor de veiligheid van deze gegevens.

 1. Bewaartermijn.

Persoonsgegevens met betrekking tot een aanmelding die relevant zijn om te bewaren worden, met uitzondering van gegevens die wettelijke gezien langer moeten worden bewaard, worden niet langer bewaar dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt.

 1. Uw rechten.
 • Inzage
  U heeft altijd het recht om de gegevens die louiselieffering verwerkt en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking richten aan louiselieffering@gmail.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
 • Rectificatierecht en/of verwijderen

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen en/of verwijderen. U kunt een verzoek met die strekking richten aan louiselieffering@gmail.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast. Recht op beperking van de verwerking. U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 • Recht op overdraagbaarheid
  U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking richten aan louiselieffering@gmail.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuurt louiselieffering u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
 • Intrekken toestemming
  Wanneer een verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw (uitdrukkelijke) toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 • Bezwaarprocedure
  U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van louiselieffering. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. 
 • Klachtprocedure
  Een klacht over dit privacy statement of de verwerking van persoonsgegevens door louiselieffering, kan gericht worden aan louiselieffering@gmail.com met als onderwerp “klacht privacy”. louiselieffering zal jou in dat geval zo spoedig mogelijk van een reactie voorzien.

Indien u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door louiselieffering, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Veiligheid van uw gegevens.

Louiselieffering neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met louiseliefering@gmail.com

 1. Cookies.

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op de computer. Cookies geven informatie met betrekking tot de identificatie van een persoon. Op deze website worden de volgende soort cookies gebruikt:

 • Functionele cookies. Deze cookies worden gebruikt voor het leveren van functionaliteit om gebruik te kunnen maken van de website, zoals de mogelijkheid om voorkeursinstellingen op te slaan op een website en andere functionaliteiten, al dan niet binnen de tijdsduur van een betreffende sessie.
 • Analytische cookies. Deze cookies worden gebruikt om beter inzicht in het functioneren van de website te krijgen. Deze bijvoorbeeld ook aan het bijhouden van bezoekersstatistieken.
 • Social media cookies. Deze cookies worden gebruikt om informatie van de website via social, zoals Facebook, Linkedin en Instagram te delen.

Cookies uitzetten.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 1. Vragen.

Heb jij vragen, wil jij meer inzicht en/of informatie? Stuur dan een e-mail naar info@louiselieffering.com met als onderwerp “privacy statement”. Binnen vier weken na verzending van deze e-mail, zal jij van een reactie worden voorzien.

 

 1. Wijzigen.

Louiselieffering is gerechtigd dit privacy statement van tijd tot tijd te wijzigen. Louiselieffering raadt het jou dan ook aan om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. 

Contact

Louise Lieffering

Olmenstraat 7

2023NP te Haarlem

06-53888277

Email: louiselieffering@gmail.com

Kvk:75692708

Privacy statement laatst bijgewerkt op: 1 augustus 2019.